Digitální prototyp

LOGO_VYVOJ


Prověřuje vývojové sestavy

Tvoří základy konstrukčních sestav a podsestav, které slouží jako stavební prvek složitých stromových struktur modelových řad, jejich variant nebo prototypů. Na tyto celky, odpovídající reálným výrobkům, jsou pak aplikovány základní metody prověrek DMU (digital mock-up) pro testování specifických vlastností jednotlivých komponentů, sestav i objemově náročných celků – statické kolize, minimální vzdálenosti, tolerance apod.

Prověřuje kinematické mechanismy

Vytváří kinematické vazby, které aplikuje na základní i strukturované sestavy 3D modelů, zpracovává a dokumentuje dílčí analýzy pohyblivých elementů, detekuje kolize, ověřuje minimální vzdálenost, simuluje uložení a tolerance součástí v deklarovaných podmínkách.

Kontroluje montážní a demontážní postupy

Kontroluje a ověřuje funkčnost navrhovaných montážních a demontážních postupů, detekuje a odhaluje jejich kritická místa, dokumentuje minimální vzdálenost, přístupnost, smontovatelnost jednoduchých i složitých sestav. Pomocí speciálních softwarových nástrojů dokumentuje a protokoluje veškerou kontrolní i simulační činnost formou písemných zpráv, 2D řezů, statických obálek, fotodokumentace nebo animačních smyček v libovolně definovaném prostředí, samostatně či v celé sestavě výrobku. Pro potřeby zástavby nebo funkčních zkoušek lze zhotovit fyzický prototyp s deklarovanou povrchovou úpravou.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -